Dodaj ogłoszenie Za darmo w 5 minut!

REGULAMIN

I. Podstawowe definicje

MotoPlac.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej MotoPlac.pl będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z MotoPlac.pl

Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa MotoPlac.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.

Konto – część MotoPlac.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach MotoPlac.pl.

Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający MotoPlac.pl , świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej MotoPlac.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach MotoPlac.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z MotoPlac.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na MotoPlac.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w MotoPlac.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie MotoPlac.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie MotoPlac.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu MotoPlac.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.

Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.

Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

Zamieszczanie ogłoszeń na MotoPlac.pl jest bezpłatne.

Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego przy podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji.

Ogłoszenie wyświetlane jest przez wybrany czas przez użytkownika w wybranej kategorii i podkategorii

Po upływie tego czasu ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej lub usuwane z serwisu.

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń

Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi.

Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

V. Promowanie ogłoszeń

Ogłoszenia są promowane bezpłatnie na stronie głównej losowo ze wszystkich dostępnych ogłoszeń serwisu MotoPlac.pl

VI. Zasady odpowiedzialności

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach portalu MotoPlac.pl.

Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z MotoPlac.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.

Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:

Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z MotoPlac.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z MotoPlac.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem MotoPlac.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Pomimo, iż świadczenie usług przez MotoPlac.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu MotoPlac.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail.

Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu MotoPlac.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

VIII. Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem MotoPlac.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

Niektóre obszary MotoPlac.pl mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z polityką plików Cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.